Петък, 20 Май 2022
           
Политика

МОСВ предлага нови 11 защитено зони по Натура 2000

  25.01.2022 13:56  
МОСВ предлага нови 11 защитено зони по Натура 2000

Все още продължава процесът по разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от екологичната мрежа "Натура 2000". МОСВ публикува за обществено обсъждане такива цели за нови 11 защитени зони, информират от пресцентъра на МОСВ.

Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Опазването на ниво защитена зона представлява набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени. От една страна трябва да се гарантира дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната. От друга целта е нужно да допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната. Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от изключително важно значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа "Натура 2000".

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 22.02.2022 г. на адреса на Министерството на околната среда и водите или по електронната поща.

Предоставянето за обществено обсъждане на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от "Натура 2000" е възприетият от МОСВ подход в процеса на приемането им. Към момента общият брой на зоните, за които е възложено разработването на специфични и подробни природозащитни цели, е 86. В процес на приемане са разработените специфични цели за 43 защитени зони, от които вече 41 са предложени за обществено обсъждане.

Документите са подготвени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа "Натура 2000". Те са разработени конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.


Анкета

Трябва ли да забраним вноса на руски петрол и газ?


Резултати