Неделя, 25 Сеп 2022
           
Новини

Брутният външен дълг на България се е покачил до 5,9 % през април

  30.06.2022 16:01  
Брутният външен дълг на България се е покачил до 5,9 % през април
  БНР

Брутният външен дълг в края на април 2022 г. възлиза на 41 489.4 млн. евро (55.3% от БВП), което е с 2302.8 млн. евро (5.9%) повече в сравнение с края на април 2021 г. (39 186.6 млн. евро, 57.7% от БВП).

В края на април 2022 г. краткосрочните задължения са 7299.2 млн. евро (17.6% от брутния дълг, 9.7% от БВП) и се увеличават с 1076.1 млн. евро (17.3%) спрямо края на април 2021 г. (6223.1 млн. евро, 15.9% от дълга, 9.2% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 34 190.2 млн. евро (82.4% от брутния дълг, 45.5% от БВП), като се увеличават с 1226.7 млн. евро (3.7%) спрямо края на април 2021 г. (32 963.6 млн. евро, 84.1% от дълга, 48.6% от БВП).

Към края на април 2022 г. 25 370.1 млн. евро (61.1%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80.7% от брутните външни задължения, при 84.5% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление3 в края на април 2022 г. е 7348.5 млн. евро (9.8% от БВП). Спрямо края на април 2021 г. (7864.6 млн. евро, 11.6% от БВП) той намалява с 516.1 млн. евро (6.6%).

Външните задължения на Централната банка са 2050.5 млн. евро (2.7% от БВП). Те се повишават с 1227.7 млн. евро (149.2%) спрямо края на април 2021 г. (822.9 млн. евро, 1.2% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции4 са 5152.6 млн. евро (6.9% от БВП). Те се увеличават със 751.4 млн. евро (17.1%) спрямо края на април 2021 г. (4401.2 млн. евро, 6.5% от БВП).

Външните задължения на Други сектори5 са 12 765.8 млн. евро (17% от БВП). Те нарастват с 442.9 млн. евро (3.6%) спрямо същия месец на миналата година (12 322.9 млн. евро, 18.2% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране5 е в размер на 14 172 млн. евро (18.9% от БВП) в края на април 2022 г., което е с 397 млн. евро (2.9%) повече в сравнение с края на април 2021 г. (13 775.1 млн. евро, 20.3% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 34.2% към края на април 2022 г., при 35.2% година по-рано.

За януари – март 2022 г. общият нетен поток6 е положителен, в размер на 501.7 млн. евро (0.7% от БВП) при отрицателен поток от 287 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – март 2021 г.

Нетният външен дълг7 в края на март 2022 г. е отрицателен в размер на 20 569.5 млн. евро (27.4% от БВП), като увеличава отрицателната си стойност със 741.1 млн. евро (3.7%) спрямо края на декември 2021 г. (отрицателна стойност от 19 828.4 млн. евро, 29.2% от БВП). Намалението се дължи както на намалението на брутния външен дълг (с 342 млн. евро, 0.8%), така и на увеличението на брутните външни активи (с 399.2 млн. евро, 0.6%).

__________

1 Предварителни данни. Данните за периода януари – март 2022 г. са ревизирани. В съответствие с методологическите бележки, с отчета за май 2022 г. ще бъдат направени ревизии на данните за април 2022 г. Методологическите бележки за външния дълг са публикувани на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg, секция Статистика/Външен сектор/Брутен външен дълг).

2 При БВП в размер на 75 067 млн. евро за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 67 871.1 млн. евро за 2021 г. (данни на НСИ от 08.03.2022 г.).

3 При спазване на резидентния принцип.

4 Банки и фондове на паричния пазар.

5 Поради тримесечната отчетност на фирмите данните подлежат на ревизия.

6 Нетния поток се изчислява тримесечно на база на данните в пасива на платежния баланс за инструменти Валута и ДепозитиДългови ценни книжаЗаемиТърговски кредити и аванси и Други сметки за задължения. Данните за периода януари – юни 2022 г. предстои да бъдат публикувани на 30.08.2022 г.

7 Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи, изчислени на база тримесечните данни за международната инвестиционна позиция. Брутните външни активи се изчисляват тримесечно на база на данните в актива на международната инвестиционна позиция за инструменти Валута и ДепозитиДългови ценни книжаЗаемиТърговски кредити и авансиРезервни активи (с изключение на злато под формата на стандартни кюлчета) и Други сметки за вземания. Данните към края на юни 2022 г. предстои да бъдат публикувани на 30.09.2022 г.

Прикачени файлове

Брутен външен дълг, 30.06.2022 г.ИзтеглиPDF(528 KB)

ТаблициИзтегли